Všeobecné obchodní podmínky CPC TRADING Group s.r.o.

 

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.cpc-group.cz (dále jen „internetový obchod“). Upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu, společností CPC TRADING Group s.r.o., se sídlem Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 02072807, DIČ: CZ02072807, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 215156 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a mezi nakupujícími zákazníky (dále jen „kupující“) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, obchodním zákoníkem (513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku kupující uskutečňuje na stránkách internetového obchodu, kde je prodávajícím umístěna nabídka prodeje zboží. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém nebo registračním formuláři (dále jen „formuláři“). Objednávka uskutečněná kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Prodávajícím potvrzená objednávka platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

3. Prodejní ceny zboží

Ceny prodávaného zboží uváděné v internetovém obchodě jsou vždy platné a závazné v okamžiku uzavření objednávky a případné změny cen v internetovém obchodě neovlivňují cenu, která byla uvedena v objednávce. Veškeré uvedené ceny jsou konečné včetně aktuální sazby daně z přidané hodnoty. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Slevy, bonusy, dárky

Prodávající nabízí kupujícím různé slevy, bonusy a dárky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy, bonusy a dárky změnit, zrušit nebo zavést nové. Závazné jsou vždy jen ty slevy, bonusy a dárky, které jsou poskytnuty v okamžiku potvrzené objednávky prodávajícím. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.

5. Platební podmínky

Kupní cenu zboží je možné dle volby kupujícího zaplatit:
- hotově při převzetí na provozovně prodávajícího nebo na vybraném výdejním místě
- dobírkou při převzetí zboží od přepravní služby
- platební kartou
- platbou převodem na CZK účet číslo: 2100469411/2010 vedený u Fio Banka
- platbou převodem na EUR účet číslo: 2900469436/2010 vedený u Fio Banka
  IBAN: 
CZ1720100000002900469436
  BIC kód/SWIFT: 
FIOBCZPPXXX

Aktuálně platné a podrobné platební podmínky a popisy jednotlivých druhů plateb jsou specifikovány na stránkách internetového obchodu.

6. Dodací lhůty, čas a místo doručení

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) jsou realizovány v co nejkratším termínu. Obvyklá dodací lhůta (předání přepravní službě) je 1-3 pracovní dny od potvrzení objednávky případně připsání platby na účet prodávajího. Zásilka může být doručena na libovolnou adresu v celé České republice nebo vyzvednuta na provozovně prodávajícího nebo na vybraném výdejním místě. O expedici zboží bude kupujícímu zaslán email. V případě, že některé z objednaného zboží nebude skladem v dostatečném množství, je kupujícímu expedována ta část objednávky, která je k dispozici. Následně bude kupující informován o předběžném datu vykrytí zbytku objednávky a požádán o potvrzení, že na tomto následném vykrytí stále trvá. V případě doručení do zaměstnání je třeba uvést název společnosti u doručovací adresy. Při převzetí zboží od přepravní služby doporučujeme zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je zřejmé, že doručované zboží je rozbité či poničené, sepište s řidičem přepravní služby zápis o poškození zásilky a tuto zásilku nepřebírejte.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
- při oprávněné pochybnosti o identitě kupujícího
- kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
- kupující nepřevezme z důvodů spočívajících na jeho straně předmět koupě v řádně avízovaném termínu

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
- v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění má právo kupující spotřebitel odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli sankcí. Pokud se tak rozhodne učinit, oznámí to prodávajícímu. Nepoškozené a neopotřebené zboží pak pošle v původním obalu zpět (ne na dobírku, taková zásilka bude odmítnuta) v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží bez přepravních nákladů.
- když prodávající nesplní podmínky dodání zboží.
- při odstoupení od kupní smlouvy v jiných případech je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné náklady vzniklou takovým odstoupením. Případný nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

8. Záruka

Zákonná záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací ze strany kupujícího.

9. Reklamace

Kupující je povinen případné vady zboží u prodávajícího ihned po zjištění řádně uplatnit. Místem pro uplatnění reklamace je místo, kde bylo zboží zakoupeno. Reklamované zboží neposílejte bez předchozího písemného oznámení na adresu prodávajícího případně na email info@cpc-group.cz. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Prodávající není zodpovědný za případné škody způsobené přepravní službou.
V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen prodávajícímu nahradit náklady jemu vzniklé neoprávněnou reklamací.

 10. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vyplněním údajů ve formuláři v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní údaje takto získané prodávajícím slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího, jsou uloženy v interní databázi prodávajícího, jsou zabezpečeny proti zneužití a nebudou dále poskytovány třetím osobám, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou předávány údaje o kupujícím v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. Kupující má právo požádat o výmaz z této databáze písemnou formou na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu info@cpc-group.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.
Obsah stránek www.cpc-group.cz podléhá autorskému právu. Jakékoli používání obsahu nebo jeho části je možné jen s písemným souhlasem prodávajícího.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. června 2014